Průmyslové stavby, bytové a rodinné domy
- rekonstrukce, demolice, zateplování, sanace
- interiéry sadrokartony
- zemní práce
- inženýrské sítě
- stavby na klíč

Strategie a politika firmy

Základní obchodní strategie

1. výstavba a rekonstrukce bytových a občanských staveb, včetně jejich odstraňování, výstavba kanalizací a vodovodů
2. snaha svědomitou a poctivou prací udržet dobré zákazníky a dobrou reklamou získávat zákazníky nové
3. zvýšení obratu firmy vyšší produktivitou práce a následně navýšení zisku, který zabezpečí další technický rozvoj firmy
4. neustálé seznamování technických pracovníků s novými technologiemi a novými materiály na trhu.


Politika jakosti a environmentu

Kvalita prováděných prací je základní podmínkou nutnou pro udržení našich současných pozic na trhu. Úroveň kvality je přitom nutno poměřovat především potřebami zákazníků a způsobem jejich uspokojení.

Pro dosažení požadované a stabilní kvality odevzdávaných prací a minimalizaci vlivu na životní prostředí -environment - má firma zaveden integrovaný systém organizace a řízení firmy spolu se systémem podporujícím pozitivní vztah k okolnímu prostředí - environmentu. Vlastní certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a certifikát systému managementu environmentu dle ČSN EN ISO 14001:1997. Realizovaný integrovaný systém je chápán jako příležitost a prostředek ke stanovení jednoznačných pravidel pro řízení všech procesů (s maximálním přihlédnutím k jejich vlivu na spokojenost zákazníka, plnění zákonných požadavků a potřebám firmy), dává prostor k jejich neustálému zlepšování a pozitivnímu chování k životnímu prostředí.

Politika jakosti a environmentu je náležitě dokumentována, realizována a udržována a sdělována všem zaměstnancům. K realizaci zásad politiky jakosti a environmentu vydává představitel vedení (dále jen PV, Vladimír Šnajdr) na každý kalendářní rok „Cíle QMS/EMS a programy". Podkladem jsou zejména návrhy pracovníků firmy na zlepšování jejich činností a procesů. Dále k jejich realizaci slouží zejména „Přezkoumání QMS/EMS vedením", Identifikace environmentálních aspektů včetně souvisejících právních a jiných požadavků, řízení Registru environmentálních aspektů a Registru právních a jiných požadavků a návazná tvorba havarijních plánů. Vše je obsaženo v náležitých směrnicích firmy.

Od všech zaměstnanců se očekává pochopení zásad politiky jakosti a environmentu a plná podpora při zvyšování kvality a efektivnosti práce, respektování pravidel stanovených požadavky systému jakosti a environmentu a aktivní přístup k trvalému zlepšování všech procesů.

Politika a cíle QMS/EMS, environmentální aspekty a přezkoumání QMS/EMS jsou zpracovány srozumitelnou formou, definují závazky v společnosti ve vztahu k jakosti a vůči environmentu ve vazbě na společností prováděné činnosti. Obsahují závazek k dodržování právních předpisů České republiky a závazek neustálého zlepšování QMS/EMS.

Organizační uspořádání firmy znázorňuje schéma, které je uvedeno v Příručce jakosti. Organizační schéma definuje jednotlivá funkční místa zastoupená ve firmě, jejich vzájemné vztahy a řídící vazby mezi nimi.

Působnost a odpovědnosti pracovníků na těchto funkčních místech jsou stanoveny v tzv. „dokumentaci systému jakosti", která obsahuje základní postupy činností prováděných v rámci řízení firmy a realizace zakázek. Součástí postupů jsou odkazy na navazující dokumenty a záznamy, které s danou činností bezprostředně souvisejí, resp. v jejím průběhu vznikají.

 

Naše reference